Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

SOUBOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Müllerová
Objednací číslo WK3922
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-007-3
Datum vydání březen 2013
Počet stran 244
Cena  315,- Kč
Anotace

V souladu s právem Evropského společenství je v České republice upravena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákoníku práce (zejména části páté), v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích nařízeních vlády k těmto dvěma zákonům vydaných.
Přetrvávají vyhlášky vydané v minulosti Českým úřadem bezpečnosti práce, resp. ve spolupráci s Českým báňským úřadem.
Pro problematiku hygieny práce jsou v publikaci uvedena tři základní nařízení vlády; u nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně novelizace provedené nařízením vlády č. 9/2013 Sb.), je publikováno znění důležitých příloh; u nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je vloženo znění všech čtyř příloh.
Čtenáři ocení provedení aktualizace předpisů uvedených pod čarou (provedeno tučně kurzívou). Opravy a doplnění předpisů je provedeno k datu 1. února 2013. U problematiky vyhrazených technických zařízení jsou v závěru kapitoly II. zařazeny tabulky vyjadřující rozdělení kompetencí mezi inspekcí práce a Technickou inspekcí ČR.

« zpět