Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

CD - VYBRANÉ ZÁKONY K REKODIFIKACI s účinností k 1. 1. 2014 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor .
Objednací číslo 1601
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-858-1
Datum vydání únor 2014
Počet stran 2170
Cena 190,- Kč
Anotace

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další zákony, které rekodifikují soukromé právo. Nakladatelství LINDE Praha a. s. připravilo výběr těchto zákonů společně se zákony, které se týkají daňové a sociální oblasti a přináší Vám je na CD. Texty všech zákonů nabyly účinnost od 1. 1. 2014.
Zároveň zde máte k dispozici katalog publikací vydaných Linde Praha a. s.

Přehled zákonů:
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
- Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
- Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
- Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
- Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

« zpět