Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě - 2. aktualizované vydání 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Havlan
Objednací číslo 4074
Nakladatel LINDE
ISBN 80-7201-708-9
Datum vydání Květen 2008
Počet stran 320
Cena 463,-Kč
Anotace

Kniha uceleně a podrobně zpracovává majetkoprávní problematiku obcí a krajů. Po úvodní informaci o historii a ústavním rámci dané materie, věnuje pozornost vlastnictví a jiným majetkovým právům obcí a krajů včetně jejich výkonu, vymezuje majetek těchto subjektů, zabývá se jeho nabýváním, hospodařením a nakládáním s ním, jakož i odpovědností při hospodaření s majetkem obcí a krajů a kontrolou dodržování povinností při tomto hospodaření. Obsahuje množství námětů a doporučení, jak právní úpravu na tomto úseku aplikovat v praxi, a též vzory úkonů při hospodaření a nakládání s majetkem obcí a krajů.
Druhé vydání publikace reaguje na četné, a mnohdy i zásadní změny v právních úpravách souvisejících s hospodařením a nakládáním s majetkem obcí a krajů. Vedle změn v „majetkoprávních" ustanoveních platného zákona o obcích, zákona o krajích a v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jde o změny, které přinesl např. nový zákon o veřejných zakázkách, nový zákoník práce, nový stavební zákon, ale i změny v občanském zákoníku, v předpisech o účetnictví, v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor apod.
Zcela nově byla do knihy zařazena majetkoprávní problematika územně členěných statutárních měst (a v nezbytné míře i hlavního města Prahy), resp. jejich městkých částí a obvodů, úprava poskytování právní pomoci obcím ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a v potřebném rozsahu také problematika tzv. veřejné podpory.
Kniha je určena především odborné veřejnosti zabývající se majetkoprávní problematikou obcí a krajů, ale i dalším zájemcům.

« zpět